کارما از مسعود صادقلو
بیوگرافی :

مسعود صادق لو

مسعود صادق لو