این ماجرا از پالت بهمراه ماکان اشگواری
بیوگرافی :

گروه پالت

گروه پالت