سازشناسی   تار تار، از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقیّد است که در ساخت آن از چوب، پوست،استخوان، زه… »

۱۳۹۷/۰۹/۱۴
۳۴۵۸
ادامه مطلب