بغض مشترک از فرخ قریب
بیوگرافی :

فرخ قریب

فرخ قریب